Op de website van de PvdA Goes las ik een artikel van Frits de Kaart.
Als voorzitter van de VDK Kloetinge en voorzitter van het dorpenplatform herken ik mij totaal niet in dat artikel.

door :Frits de Kaart 1e alinea
2e alinea Micro-democratie
3e alinea Micro-democratie
4e alinea Micro-Democratie
Weerwoord Frits de Kaart
Micro-democratie gepubliceerd op https://goes.pvda.nl/
commentaar voorzien door: Marinus Vuijk

 

 

 !e alinea Micro-Democratie
In Goes hebben we een mooi systeem van wijk- en dorpsorganisaties. Ze organiseren activiteiten voor de inwoners van wijken en dorpen. Daar krijgen ze van de gemeente Goes geld voor. Er is geld voor ouderen, jongeren, minderheden, en zo ben ik vast nog wel een doelgroep vergeten. Daarnaast is er een Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) die op deze terreinen ook veel activiteiten ondersteunt. Vele duizenden euro’s worden er besteed aan wijk- en dorpsactiviteiten. Wijk- en dorpsverenigingen organiseren daarvoor bingomiddagen, seniorenbiljart, kinderdisco’s, kindervakantieweek, e.d. Om al deze activiteiten te organiseren hebben we mooie dorps- en wijkgebouwen. Dit alles om de sociale cohesie – zoals dat zo mooi wordt genoemd – in een wijk of dorp te versterken. De meeste dorpen en wijken hebben een eigen blad waarin ze verslag doen van deze activiteiten. Via websites en sociale media als facebook worden bewoners op de hoogte gehouden van het wel en wee in hun wijk of dorp. Dit alles ter versterking van het wij-gevoel.

1. Verweer
Als voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge tevens voorzitter van het Dorpenplatform waar alle 6 de dorpen onder vallen, is het wel erg gemakkelijk om te concluderen dat hier vele duizenden euro’s aan worden besteed. De stuit mij tegen de borst dat hier op een simplistische wijze een voorstelling van zaken wordt gegeven die totaal beneden de waarheid is, en de burger op het verkeerde been zet.

Ter verduidelijking Ja, de wijk en dorpsverenigingen krijgen een wijk of dorpsbudget de hoogte is afhankelijk van het aantal bewoners. Dit budget is ter ondersteuning van die zaken die van belang zijn voor de bewoners. Het budget is niet bedoeld voor bingo en kaart clubjes enz. Een wijk of dorp doet een voorstel aan haar bewoners voor aankoop van B.V. een skatebaan of verfraaiing van de omgeving ook hebben zij de mogelijkheid om het geld te oormerking met een duidelijk doel voor ogen. Maar niet voor een vakantieweek of kinderbingo. Die bedragen komen tot stand via sponsoring entree gelden en giften. Verder betalen leden van de vereniging een jaarlijkse contributie. Tot slot verstrekt de gemeente een overhead bedrag voor dorpsbladen en bestuurlijke onkosten.
2e alinea Micro-democratie


 

  
2e alinea Micro-Democratie
Deze wijk- en dorpsbesturen worden geacht de ogen en oren van de wijk te zijn, althans zo ziet het Goes college van B. en W. dat graag. Iedere wethouder heeft een wijk of dorp tot zijn werkgebied, de wijk-wethouder. Maar in de komende jaren gaat er wat veranderen. Het is al een tijdje woekeren met de financiële middelen van de gemeente. U raadt het al: Er wordt ook gekeken naar de wijk- en dorpsorganisaties die voor al dat geld leuke dingen voor de bewoners doen. Besturen zijn al informeel bijgepraat. Niets is nog zeker en het kan nog wel enkele jaren duren, maar toch ….…. Hoeveel senioren doen er nu eigenlijk mee met al die activiteiten? En hoeveel van die senioren komen er nu uit de eigen wijk of dorp? En wat betalen die senioren nu eigenlijk zelf aan deze activiteiten? Zo maar een paar vragen, de toon is gezet.

2. Verweer
In het bijzonder de dorpsbesturen, maar ongetwijfeld ook de wijken hebben een duidelijk omschreven doelstelling een van de belangrijkste voor Kloetinge zijn:
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
• instandhouden en bevorderen van een leefbaar klimaat in het dorp
• het signalernties van alle zaken die naar haar
  en en aanhangig maken bij bevoegde instamening het leefklimaat van dit dorp kunnen verbeteren. 
• instandhouden en bevorderen van goede contacten met de gemeente de en benodigde
  instantie organisatie zoals SMWO, zorginstellingen, RWS, Politie enz

Dat er iets gaat veranderingen in de komende jaren is voor een ieder duidelijk, maar hoe en wat? Is bij de besturen niet bekend ondanks regelmatig overleg met wethouders en ambtenaren, blijkt dat hier informeel zowel wat Kloetinge betreft en overleg binnen het dorpenplatform niets van bekend te zijn. In de 2e alinea wordt de nadruk gelegd op de senioren maar zelf ben ik van mening dat belangen behartiging geld voor alle bewoners. Wat betaling door senioren betreft is een verantwoordelijkheid hoe een bestuur daar invulling aan heeft.
3e alinea Micro-democratie


 

 

3e alinea Micro-Democratie
Een punt waar nauwelijks aandacht voor is: Hoe representatief zijn die besturen van wijk- en dorpsorganisaties nu eigenlijk voor hun inwoners? Vaak krijgen deze organisaties met moeite voldoende mensen voor een bestuur. Vroeger waren het verenigingen waar veel bewoners uit een wijk of dorp lid van waren. Op een ledenvergadering werd dan een bestuur gekozen. Omdat er steeds minder bewoners naar een dergelijke vergadering kwamen zijn er een aantal veranderd in een stichting. Het bestuur bepaalt zelf wie er in het bestuur komt. Maar kan zo’n bestuur dan nog wel de bewoners vertegenwoordigen? Of om het met een mooi woord te zeggen: Hoe representatief is zo’n bestuur voor dorp of wijk? Door schaalvergroting van het openbaar bestuur wordt de taak van wijk- en dorpsorganisaties steeds belangrijker. Een vorm van micro-democratie waarbij deze organisaties de bewoners vertegenwoordigen.

3. Verweer
Mijn ervaring is dat de gemeenschaps zin in een dorp anders in dan in een wijk omdat daar een dorps mentaliteit heerst waar iedereen elkaar kent maar ook iets voor elkaar over heeft, Het dorpsbestuur maakt daar onderdeel van uit de leeftijd opbouw binnen een dergelijk bestuur is dan ook zeer gemêleerd. Het opvullen van een vacature is waarschijnlijk voor ieder bestuur anders. Het besturen van wat voor vereniging is door mijn jaren lange ervaren niet alleen besturen vanaf de bestuurstafel maar persoonlijke aandacht met de bewoners en naar hen te luisteren. Belangstelling tonen en weten welke de interesse er leven. Een bestuur moet toegankelijk zijn en niet op een eiland gaan zitten. Gebleken is dat door het maken van dorpsplannen bewoners zeer betrokken waren bij het tot stand komen daarvan, De burger wordt geen worst voor gehouden en niet de besturen maar de bewoners die zitting hadden en nog hebben in verschillende werkgroepen zijn de motor voor het maken van een goed beleid. De gemeente is daar in sterke mate bij betrokken. Door het gezamenlijk ontwikkelen van een uitvoeringsplan waar alle partijen zich aan hebben te houden. Resultaat van is dat iedereen zich betrokken voelt bij wat er tot stand i
4e alinea Micro-Democratie

 

 

 

 

 4e alinea Micro-Democratie
Die besturen besteden gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inwoners van hun wijk of dorp. Daarnaast wordt hen om advies gevraagd over o.a. speelvoorzieningen, verkeerssituaties, groenvoorzieningen, e.d. Jaarlijks maken ze een toer met de wethouder en gemeenteambtenaren door wijk of dorp, de wijkschouw. Namens de bewoners inspecteren ze de onderhoudstoestand van wijk of dorp. Betrokkenheid van bewoners is belangrijk, want namens wie spreek je anders?. Sinds enkele jaren zit ik in het bestuur van de Stichting Buurtwerk Goese Polder, met zevenduizend inwoners de grootste wijk van de gemeente Goes. Het bestuur bestaat uit vijf personen, allemaal 60- en 70-plussers. Hoe representatief ben je dan voor die bewoners? Als bewoners invloed willen hebben op wat er in hun wijk of dorp gebeurd zullen ze zich betrokken moeten voelen. Het bestuur van de Stichting Buurtwerk Goese Polder doet hiertoe een poging. Ze zoeken betrokken bewoners. Meer informatie is te vinden op hun website: http://www.goesepolder.nl/

4. Verweer
Wanneer men namens de bewoners iets wil bereiken, zal men met de bewoners moeten communiceren, bij belangrijke beslissingen dient raadpleging van belang, vanuit een ivorentoren besturen leid tot niets. Als men je niet ziet of niet weet hoe te bereiken dan blijf je onzichtbaar en dat is dodelijk voor het functioneren van een bestuur. Je moet kans benutten maar aan bedreigingen weerstand bieden. Maar grijp je kansen en onderzoek wat de bedreigingen zijn om deze tot een oplossing te brengen.
Participatiesamenleving zoals wordt bedoeld is naar mijn mening samen tot een gemeenschappelijk doel komen maar ook samen er aan werken omdat te bereiken. Samenwerking begint met vertrouwen en respect voor elkaar.
Weerwoord Frits de Kaart

 

 

 

 Geachte heer Vuijk,
Met belangstelling heb ik uw reactie als voorzitter gelezen op de website van VDK Kloetinge. Allereerst mijn hartelijke dank voor deze reactie. Ik wil daar als volgt op reageren.
De algemene lijn van mijn betoog was de vraag “hoe democratisch zijn deze wijk- en dorpsverenigingen?” en “In hoeverre vertegenwoordigen zij de bewoners?” Er zijn wijk- en dorpsorganisaties die een verenigingsstructuur met leden hebben, waarbij de leden het bestuur kiezen. Ik begrijp dat deze situatie ook in Kloetinge het geval is, daarvoor mijn waardering. Echter in de Goese Polder en Goes-zuid zijn er stichtingen zonder leden maar met donateurs. Daarnaast zijn er ook organisaties die de grootste moeite hebben om bestuursleden te vinden en dit dan oplossen door enkele plaatselijke ondernemers bereid te vinden om het bestuur te completeren. Zelf zit in in het bestuur van de Goese Polder waarbij we op een totaal aantal inwoners van 7000 slechts 35 donateurs hebben en waarbij het bestuur bestaat uit 60- en 70-plussers. Je kunt je dus afvragen of dit nog wel representatief is.

U maakt bezwaar tegen het feit dat ik stel dat er duizenden euro’s worden besteed aan deze activiteiten. Op de totale gemeentebegroting gaat het om een relatief gering bedrag, maar in de Goese Polder wordt ± € 12.000,00 ontvangen en in Goes-zuid ± € 10.000,00. Ik heb geen oordeel over de besteding daarvan maar plaats wel een vraagteken bij het feit dat het vaak een gering aantal mensen zijn (zie bovenstaand over de representativiteit) die beslist waaraan het besteed wordt. Er blijft natuurlijk altijd een verantwoording naar de gemeente. U noemt het wijken- en dorpenbudget, dit staat echter los van de activiteiten die wijk en dorpsverenigingen organiseren. Dat er in statuten een duidelijk omschreven doelstelling staat van wijk- en dorpsverenigingen is juist en lijkt mij ook logisch. Wat betreft de senioren heb ik willen aanhaken bij de informele discussie die er op dit moment loopt en waarin de gemeente het voornemen heeft om seniorenactiviteiten alleen nog maar te subsidiëren indien er een deugdelijke ledenadministratie is en waarbij de senioren € 120,00 per jaar aan contributie betalen. Het zou denk ik goed zijn om van de wijk- en dorpsorganisaties te horen wat zij van dit voorstel vinden. Ik heb hierover slechts een terloopse opmerking gemaakt maar ben wel benieuwd naar de mening van alle betrokkenen.

Met uw slotopmerking ben ik het geheel eens. Als bestuur van een wijk- of dorpsorganisatie zal je niet van uit een ivoren toren moeten werken maar zal je moeten communiceren met bewoners en openheid moeten geven over waar je mee bezig bent. Door dit op de juiste wijze op te pakken kun je ook een goede belangenbehartiger van je bewoners zijn.

Ik hoop u hierbij mijn zienswijze wat verduidelijkt te hebben. Ik denk dat we het eigenlijk in grote lijnen best met elkaar eens zijn. Wat mij betreft kunt u deze aanvulling ook op uw website zetten.

Met vriendelijke groeten,
Frits de Kaart
Terug naar begin


Evenementen

Foto Kloetinge

15-04-08-10.jpg

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl