Verreweg het belangrijkste nieuws voor de ZVKK was dat in het kader van de bezuinigingen het college van Gedeputeerde Staten heeft voorgesteld om de subsidie aan onze vereniging tot 0 terug te brengen. We waren al voorbereid over het feit dat de subsidie aan onze vereniging aanzienlijk zou dalen, maar dit was niet verwacht. Dit valt uiterst rauw op het dak. We zullen ons op korte termijn moeten beraden welke toekomst er voor onze vereniging rest.
De visie op onze eigen toekomst waar we de laatste bestuursvergaderingen veel aandacht aan hebben besteed, zullen we op grond van deze ontwikkelingen nog eens grondig moeten herzien. Is er nog toekomst na 2013 voor de ZVKK? We gaan ons best doen om daar nog wat slimme dingen voor te verzinnen. Maar het is wel erg jammer dat het provinciebestuur onze subsidie, die in 2010 nog € 25.000,- bedroeg (met 1600 uur steun van Scoop) via € 10.000,- (en 800 uur steun van Scoop in 2012), nu terugbrengt tot € 0,- subsidie (en 0 uur steun van Scoop). Gezien vanuit de provinciale begroting was het een luttel bedrag en dat wegstrepen is niet verstandig. De leefbaarheid van de kleine kernen in Zeeland is op grond van recente onderzoeken (Sociale Staat van Zeeland) nog redelijk goed te noemen. Te denken dat je er dan verder niets aan hoeft te doen, is naar onze mening een misverstand. Ook leefbaarheid heeft onderhoud nodig en als je dat afschaft, doe je aan kapitaalvernietiging en dat is niet verstandig. Te hopen is dat Provinciale Staten dat met ons eens is.
17 april hielden we onze jaarvergadering in de Zeeuwse Bibliotheek. Het bezoekersaantal was niet overweldigend. Het huishoudelijk gedeelte verliep vlot. Na de pauze werd uitvoerig uit de doeken gedaan hoe de sociale media een bijdrage aan het functioneren van dorpsraden en bewonersorganisaties kunnen vormen. Dat was uiterst instructief en daarom was het jammer dat er zo weinig vertegenwoordigers van dorpsraden en bewonersorganisaties waren. De sociale media kunnen een goede bijdrage leveren aan de communicatie tussen bewoners en dorpsraden.