Verslag bijeenkomst verenigingen en organisaties Kloetinge:
Datum: dinsdag 13 februari 2018.
locaties: Clubgebouw Blauw-Wit op de Weitjes.
Aanwezig:
Mevr. E.J. Walhout, Dhr. Koole, Dhr. Van den Heuvel, Mevr. E. Robbeson en Dhr. S. Postma (Geerteskerk)
Dhr. H. Kramer (Excelsior)
Dhr. R. Slootweg (Oranjevereniging)
Dhr. M. Kole (Korfbalvereniging Blauw-Wit)
Dhr. R. Meuldijk (Kloetingseschool)
Dhr. L. van Iwaarden (Jeugdwerk)
Mevr. M. Copper (SMWO)
Dhr. M. Vuijk (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge)
Dhr. F. Lankester (Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge en de Kunstkring)1. Ontvangst en welkom door Dhr. Kole.
Dhr. Kole vertelt ons over de Korfbal Vereniging Blauw-Wit. De vereniging bestaat al 65 jaar. Korfbalvereniging Blauw-Wit is een vereniging waar plezier en gezelligheid samengaan met sportiviteit en prestatie. Naast korfbal worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd voor de jeugd en senioren, zoals Blauw-Wit's Got Talent, korfbalkamp, Pubquiz, Duitse avond, diner rouler en nog veel meer! Zoals bakken in de praktijkschool “De Wissel” aan de Bergweg met Dhr. en Mevr. Boer. De vereniging bestaat uit 150 leden verdeeld 9 spelende teams op het veld en 10 spelende teams in de zaal. De naam Blauw-Wit verwijst naar de kleuren waarin ze spelen: een blauw shirt en een witte broek of rok.
In de zomer speelt de vereniging de wedstrijden op sportveld 'De Weitjes', geografisch gezien aan de Oranjeweg, officieel gezien aan de Graaffstraat. Daar houden ze ook de trainingen. Op de Weitjes hebben ze de beschikking over een kunstgrasveld met elektronisch scorebord en voldoende ruimte om meerdere grasvelden uit te zetten. In de winter spelen en trainen ze in het Omnium in Goes. Afgelopen zaterdag heeft Blauw-Wit in Terneuzen ook de tiende wedstrijd in de zaalcompetitie gewonnen en daardoor zijn ze terug in de derde klasse. De wedstrijd was livestream te volgen. Blauw-Wit is actief op de social media. Een nieuwe website en te vinden op facebook, twitter en instagram. Er kwamen nog enkele beelden voorbij van de kampioensrit in 2013 door het dorp Kloetinge. Op een open aanhangwagen achter de tractor iets dat met de huidige regelgeving niet meer mogelijk is.
Na deze inleiding neemt Dhr. Vuijk op verzoek van Dhr. Kole de taak van voorzitter op zich. Dhr. Vuijk heet eenieder van harte welkom en stelt voor om te beginnen met een voorstelronde daar er enkele nieuwe gezichten aanwezig zijn.
Na deze voorstelronde noemt Dhr. Vuijk nog enkele namen die hebben afgezegd voor deze bijeenkomst, dat zijn Dhr. Hulstein en Dhr. Kingma (Geerteskerk), Dhr. Lubbers (Schutterij Ravenstein), Dhr. Koole (EHBO), Mevr. Breen (Koersbal Amicitia), VV Kloetinge en Dhr. Wevers (Excelsior), maar deze laatste laat zich vertegenwoordigen door Dhr. Kramer.


2. Vaststellen van de agenda.
Dhr. Koole komt nog met een extra agendapunt en wel het HZ-project. Dit punt komt op de agenda onder 7b. Na deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering van 14 november 2017.
Dhr. Meuldijk merkt op dat in de notulen wordt gesproken over jeugdzorg, dit moet jeugdwerk zijn.
Dhr. Postma zal dit wijzigen. Hiermee zijn de notulen vastgesteld.

4. Belangrijke punten uit de notulen van de vorige bijeenkomst.

a. Website. Het digitale plein gaat op de schop. Er komt een totaal nieuwe website met uitsplitsing per dorp en per wijk. Nu zijn twee dorpen en 1 wijk actief op de huidige website. Verder wil men de jeugd erbij betrekken. Nog dit jaar moet de website gereed zijn. De informatie op de huidige website wordt daarin meegenomen. Er komt een rubriek voor de scholen, zorg en een sociale kaart. Dhr. Meuldijk zal worden gevraagd om voor Kloetinge daaraan mee te werken.

b. Vaste jeu de boulesbaan. Nu wordt jeu de boule gespeelt op het Marktveld voor het huis van Mevr. Lenshoek. Deze locatie heeft voor een vaste baan niet de voorkeur, daar de vaste baan bv. op Koningsdag in de weg zou staan voor de zeskamp. Een betere locatie voor de vaste baan is op het noorden van het Marktveld.

c. Faciliteren ouderen sozen. Dhr. Vuijk heeft namens het dorpenplatform uitvoerig gesproken over ouderen sozen. De contributie is een heikel punt. Per lid bedraagt deze € 120,- . Dit is voor een alleenstaande bijna niet op te brengen, laat staan voor een echtpaar. De startleeftijd om lid te worden ligt op 60 jaar. Een andere vreemde regeling is dat je inwoner van het dorp/wijk moet zijn, waar de vereniging gehuisvest is, om voor de vereniging mee te tellen in het ledenaantal om in aanmerking te komen voor subsidie. Kom je in een verzorgingshuis te wonen en dat is buiten je dorp of verhuis je naar een ander dorp/wijk en blijf je wel lid van de vereniging waar je voor je verhuizing al lid van was, dan krijgt de vereniging voor jou geen subsidie. Met andere woorden heb je als vereniging 25 leden waarvan er 5 buiten het dorp of wijk wonen, werden die niet meegerekend voor het verstrekken van subsidie. Na gesprekken met de wethouder zijn de voorwaarden gewijzigd en is de verplichte contributie aan Goes tot nul euro teruggebracht. Wel mag de plaatselijke vereniging een contributie vragen voor ontspanning en/of verbetering van de faciliteiten en voor consumpties. Vandaag heeft Dhr. Vuijk de bevestiging gekregen van B & W Goes. De nieuwe regeling geldt voor de dorpen en wijken. Vroeger had Goes een seniorenraad, maar die is onderdeel van de Adviesraad geworden. Wij willen weer terug naar een seniorenraad. Reden hiervoor is dat de groep ouderen steeds groter wordt en er moet ook van beneden naar boven worden gecommuniceerd. De burgemeester wil nu een onderzoek naar alle raden en het functioneren daarvan. Van daaruit moeten nieuwe voorstellen komen.

d. Omni sportverenigingen. Dhr. Kole vertelt dat Bauw-Wit een schitterend sportveld heeft, maar in de winter moeten ze uitwijken naar het Omnium en dit kost € 50,- per uur. Tijdens de bouw van het Pontes Het Goese Lyceum werd gesproken over de mogelijkheid voor Blauw-Wit om daar in de sportzaal te oefenen. De praktijk wees uit dat de betreffende sportzaal niet hoog genoeg is. Dhr. Kole vertelt dat ze een simpele zaal nodig hebben, maar wel met hoogte. De luxe van het Omnium hebben ze niet nodig en is daarbij veel te duur. Een ander punt is dat het ledenaantal van Blauw-Wit terugloopt. Dit is mede de reden om te polsen of de constructie van een omni sportvereniging mogelijk is samen met andere vereniging in Kloetinge. Dit is een overkoepelde vereniging waaronder alle sportvereniging in Kloetinge vallen. Deze overkoepelende vereniging kan bv. de ledenadministratie van de diverse verenigingen bijhouden en ook het financiële beheer overnemen. Wel dient erop worden gelet dat dit niet ten koste gaat van de identiteiten van de onderliggende verenigingen. Er is al oriënterend gesproken met de tennisvereniging De Bongerd, de Schutterij en met B&W Goes. Er zijn nog meer kleinere verenigingen die voor meewerken in aanmerking komen. Het is zoeken naar raakvlakken en waar kunnen we elkaar versterken. Je hebt dan veel meer leden en zo sta je sterker naar de gemeente toe. De Rabobank Oosterschelde kan en wil daarin faciliteren.
Het advies van Dhr. Vuijk is om informatie in te winnen bij de Rabobank en contact zoeken met dorpen die al met een vorm van omni vereniging werken. We moeten beginnen met een onderzoekstraject en daarbij kan de Rabobank Oosterschelde faciliteren. Dhr. Van Iwaarden wil misschien wel helpen. Dhr. Kole gaat verder met het polsen bij meerder kleinere verenigingen. Als je twee of drie verenigingen hebt die mee willen doen, heb je een leuke start. De verenigingen moeten worden aangeschreven en het doel dient duidelijk te worden gemaakt. Daarna uitnodigen voor een gesprek. Je kan en mag VV Kloetinge niet uitsluiten.

e. Kindervakantieweek. Dhr. Van Iwaarden heeft nog geen oplossing voor het probleem dat tijdens de kindervakantieweek door andere verenigingen zoals VV Kloetinge een kamp voor de jeugd wordt georganiseerd en een dansschool in Goes leerlingen bijna verplicht laat komen voor het bijwonen van lessen door een door hen ingehuurde choreograaf. Zo wordt er van meerdere kanten gelijktijdig getrokken aan de jeugd in Kloetinge. Jeugdwerk besteed veel energie aan de kindervakantieweek, maar op deze manier wordt het er niet leuker op. Overleg tussen de vereniging blijkt moeilijk op gang te komen. Elk van hen kiest een eigen weg.

f. Promoten Hulpdiensten (zorg en welzijn). Voor Goes is er een facebook pagina met vraag en aanbod. Zoiets kan ook voor Kloetinge. Dit kan een onderdeel van de nieuwe website worden. Je hebt dan wel een moderater nodig die vraag en aanbod op elkaar afstemt. In Oostmolenpark wordt veel gebruik gemaakt van Nextdoor.

e. Activiteiten poster. Dhr. Vuijk geeft het woord aan Mevr. Robbeson om haar ingezonden brief te verduidelijken. De brief begint met de zin dat op de laatste vergadering van de verenigingen bespraken we over “Hoe kunnen we elkaar versterken en helpen”. De Oranjevereniging knokt met 5 mensen om elk jaar weer een heel dorpsfeest op te zetten. Mevr. Robbeson denkt dat wij daar als dorpsgenoten toch meer aan kunnen bijdragen. Als elke vereniging eens navraagt wie het team kan versterken en daarnaast ook hand- en spandienstenlijst maakt, waar de Oranjevereniging uit kan putten. Tot nu toe is eenieder teveel gefocust op zijn/haar ding. Koningsdag en monumentendag dan is er zoveel te doen, maar er zit geen samenhang in. Je mist de samenbindende factor. Het gaat om bekendheid van alle activiteiten en iemand moet dit coördineren. Alle activiteiten dienen op een poster te staan. Deze poster kan op prominente plekken komen te hangen. Deze poster moet ook terug te vinden zijn op facebook en twitter. Het draait om communicatie, bekendheid, geld, menskracht en hoe kun je vaste punten gebruiken. Daarnaast dien je ook verenigingen te stimuleren om mee te doen. Bijvoorbeeld een kraam waar je je vereniging promoot of een activiteit tijdens Koningsdag bv. korfballen. Denk eens na hoe jij met jouw club een bijdrage kan leveren in mensen en activiteiten. Ook de samenwerking met de Kloetingseschool wil Mevr. Robbeson continueren. De ervaringen en verhalen van de kinderen zijn erg positief. Vele kinderen hadden de kerk nog nooit van binnen gezien.

f. Project HZ studenten.
Dhr. Koole neemt het woord en vertelt waar Kerk Nu een projectgroep van de Geerteskerk mee bezig is. We hebben een prachtig historisch kerkgebouw met een uitstekende akoestiek. Zelf als kerkelijke gemeente gebruiken we het gebouw tijdens een doorsnee week slecht anderhalf tot twee uur per week. Daarbij komt dat de kosten voor het onderhoud stijgende zijn en het ledenaantal afneemt. Op langere termijn is dit niet vol te houden. Voor het dorp Kloetinge is het kerkgebouw een ijkpunt. Zodra je de A58 afgaat richting Kloetinge rijdt, is de toren al te zien. Willen we het gebouw behouden dan zal er meer mee moeten worden gedaan, dit om inkomsten te generen. De vraag is wat kan het kerkgebouw voor Kloetinge betekenen. Om hier inzicht in te krijgen is Kerk Nu van plan om een inventarisatie te doen onder de verenigingen en inwoners van Kloetinge. Hiervoor is contact gezocht met HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. De conceptopdracht is gereed en de bedoeling is om in augustus dit jaar te starten met de verenigingen en een enquête bij Bakker Boer. Dhr. Vuijk vertelt dat ook bij het maken van het Dorpsplan studenten van de HZ waren betrokken. Een enquête alleen bij verenigingen en Bakker Boer is volgens Dhr. Vuijk niet toereikend. Voor de enquête moet eenieder van Kloetinge worden bereikt. Dit kan per brief en via internet. Pas dan krijg je een uitslag waarmee je iets mee kan. Dus zo breed mogelijk enquêteren. Dan wat voor aantrekkingskracht wil je, alleen Kloetinge of ook de omstreken. Een uitvoering van Excelsior trekt een volle kerk, maar dat zijn niet alleen inwoners van Kloetinge. Nee, het zijn muziekliefhebbers ook uit de omstreken. Dhr. Koole vertelt dat er ook een inventarisatie gaat plaatsvinden welke verbouwingen er nodig zijn voor breder gebruik van het kerkgebouw, bv extra toiletgroepen, scheidingswanden om de kerk te verdelen in kleinere ruimtes. Te denken valt aan een scheidingswand tussen de koren en met schip. Doorzichtig zonder het karakter van de kerk aan te tasten. Maar werken de aanpassingen ook als we als gemeente niet meer in het gebouw kerken?

5. Ingekomen brief van Mevr. Robbeson.
Is al besproken bij punt 4 e.

6. Afstemming activiteiten 2018.
Dhr. Vuijk vraagt aan eenieder om geplande activiteiten voor het jaar 2018 aan hem kenbaar te maken per mail. Dhr. Vuijk maakt dan een kalender met alle evenementen en zorgt voor de verspreiding naar de verenigingen. Vervolgens zorgen de verenigingen voor de verspreiding naar eigen doelgroep via eigen website. Bekend maken in De Bode lukt altijd. In de Bevelander en PZC kan het zijn dat het artikel wordt ingekort of soms geheel niet geplaatst.

7. Koningsdag 2018.
Het voorstel om een informatie punt in te richten waar alle Kloetingse verenigingen zich kunnen profileren. Een moment is de Koningsdag en monumentendag door een kraam in de kerktuin of in de kerk. Een activiteit tijdens Koningsdag op het Marktveld of in de kerktuin.

7a. Brassband Excelsior.
Het organiseren van een Gerard Menken Festival in september 2019 voor jong en oud.
Dhr. Kramer licht het voornemen van activiteiten namens Dhr. Wevers van Brassband Excelsior toe en vraagt wie er deel willen nemen aan een werkgroep om de activiteiten voor te bereiden.
De heren Meuldijk (Kloetingseschool), van Iwaarden (Jeugdwerk) en Koole (Ronald) (Geerteskerk – kerk NU) geven aan zitting te willen nemen in de werkgroep.
Aangevuld met Angela Kuijs (Concert bij de Buren) is er een mooie bezetting voor de werkgroep in voorbereiding.
Dhr. Kramer zegt toe dat Dhr. Wevers het initiatief zal nemen voor een eerste bijeenkomst.

Wie was Gerard Menken. Gerard Menken werd in 1919 in Scherpenzeel geboren, hij overleed in 2004 in Kloetinge. De vader van Menken was dominee in Genderen (N.Br.). Gerard woonde in Genderen tot 1944 waarna hij kortdurend verbleef in het nabijgelegen Nederhemert. Vandaar kwam hij in Zaltbommel terecht waar hij woonde van 1945 tot 1961. In Zaltbommel was hij bekend als organist van de Sint Maartenskerk (van 1948 tot 1962), speelde soms op het carillon van de stad en gaf muziek- en tekenles. Zijn eerste expositie had hij in 1955 in de plaatselijke boekhandel. Aanvankelijk woonde het echtpaar in de Gasthuisstraat (27 of 25) en vanaf 1949 namen ze hun intrek in Ruiterstraat 10. Hun oudste zoon Richard (14-05-1947) was geboren in de Gasthuisstraat en in de Ruiterstraat kwamen Albrecht (24-07-1952) en Christa (6-11-1956) ter wereld. Toen het huis in de Ruiterstraat verkocht werd in 1959 verhuisde het gezin naar Kerkstraat 30. In 1962 vertrok het gezin naar Nijmegen, waar ze woonden tot de scheiding van het echtpaar in 1969. Gerard Menken vestigde zich in Kloetinge, trouwde met Hennie Kreiter en werd katholiek. Daar woonde hij de rest van zijn leven. Hij kreeg uit zijn tweede huwelijk nog een zoon, Quirijn. Hij overleed in 2004, op 85-jarige leeftijd. Mevrouw Menken van Tilburg overleed in 2010. Hennie Kreiter woont nog in Kloetinge. Gerard Menken was van 1948 tot 1962 organist van de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. In deze periode deed hij staatsexamen orgelspel en voltooide het conservatorium voor schoolmuziek en koordirectie. Menken was in Zaltbommel bekend als muziekdocent en tekenleraar. Verder was hij dirigent van een aantal koren in de Bommelerwaard. Een enkele keer speelde hij op het carillon van de Gasthuiskapel.
Muziek was zijn belangrijkste bron van inkomsten maar zijn grote passie was de schilderkunst. Al voor zijn Bommelse periode maakte hij kennis met Willem Witjens en ging hij in de leer bij Matthieu Wiegman en Jaap Min. In de Ruiterstraat maakt hij kennis met Truus van Hettinga Tromp (1872-1962), een bekende schilderes uit de school van Bremmer. Zij was de zus van mevrouw Van Lookeren Campagne en schilderde in de Ruiterstraat dagelijks aan kleine gepointilleerde stillevens. Gerard Menken erft de schilderkist en enkele schilderijen van Truus van Hettinga Tromp. Gerard Menken heeft een leven lang geschilderd. Hij schilderde landschappen, stads- en havengezichten, stillevens en portretten. Zijn werk is zowel figuratief als abstract. Hij heeft een groot aantal tekeningen, aquarellen en schilderijen gemaakt van Zaltbommel. Hij exposeerde met enige regelmaat in Nederland en Frankrijk. Het werk van Gerard Menken is te vinden in particuliere collecties. De Douwe Egberts collectie bevat werk van Menken en ook in het Maarten van Rossem Museum in Zaltbommel is zijn werk te zien. In zijn huis in Kloetinge is nog steeds werk te koop.
In de schaduw van de middeleeuwse Geerteskerk en aan een historisch dorpsplein ligt B&B Het Kloetings tuincafe, de bij tuinliefhebbers al lang bekende, schilderachtige en kleurrijke bed & breakfast van Hennie Menken. Het voormalige atelier van kunstschilder Gerard Menken (1919-2004) doet nu dienst als gastenkamer en is van alle moderne gemakken voorzien. Vanuit de kamer heeft u zicht op een stijlvol terras. Er is een intiem en besloten terras met als extra een kleurrijke " buitenkamer" met uitzicht op de eeuwenoude platanen van " Buitenplaats Kloetinge " waar in de zomer het ontbijt kan worden geserveerd. Zowel huis als terrassen vormen een harmonieus geheel en zijn met oog voor detail en gevoel voor sfeer en kleur ingericht.
Op 21 augustus 2019 is het 100 jaar geleden dat Gerard Menken werd geboren. Daar Gerard Menken een markante Kloetingenaar was, wil de Brassband Excelsior zijn 100-jarige geboortedag herdenken. In september 2019 wil de brassband twee weekenden daarvoor gebruiken en heeft de Geerteskerk als ruimte nodig. De Kloetingseschool wordt daar ook bij betrokken. Dit kan in de vorm van muziek en/of schilderen. De gemeentelijke culturele raad staat er positief tegenover. Excelsior komt met ideeën zoals Concert bij de Buren in de derde week van september 2019. Dhr. Vuijk wijst Dhr. Kramer waar mogelijk een vorm van subsidie is aan te vragen en wel bij de stichting S. Boone. Deze Stichting stelt zich tot doel het financieel ondersteunen van rechtspersonen die zich inzetten binnen gemeente Goes op het gebied van kerk, liefdadigheid, cultuur, wetenschap alsmede het algemene nut. In het bijzonder gaat ondersteuning uit naar projecten op het sociaal vlak ten behoeve van kinderen, ouderen en personen met één of meerdere functiebeperkingen.

8. Wat verder ter tafel komt.
Dhr. Vuijk vertelt dat op 10 maart de dorpsboomgaard wordt gesnoeid. Aanvang 09.30 uur. Verzamelen bij Zandee Er komen ook 7 nieuwe bomen. Mensen van Stichting Landschapsbeheer Zeeland zullen adviseren en is € 250,00 als gift van het Oranjefonds beschikbaar. Mevr. Cheng Cho Van van het Geerteshuis zal voor de snert zorgen.

9. Rondvraag.
Dhr. Slootweg komt nog even terug op agendapunt 7. wat wordt daar bedoeld. Je kan de vereniging presenteren met een kraampje in de kerktuin of in de kerk op Koningsdag. Blauw-Wit doet mee met de zeskamp.
Dhr. Slootweg heeft nog een tweede punt. De Oranjevereniging zoekt vrijwilligers om te helpen bij de zeskamp op Koningsdag

Volgende bijeenkomst.
Misschien is het goed om de volgende bijeenkomst te plannen voor de zomervakantie. Gekozen wordt voor 12 juni in Amicitia, aanvang 20.00 uur. Excelsior zal deze bijeenkomst organiseren en zorgen voor verslaglegging.

Sluiting.
Dhr. Vuijk bedankt eenieder voor de aanwezigheid en het meedenken en wenst ons allen wel thuis.

Whatsapp Buurtpreventie

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

Whatsapp Buurtpreventie (2)

Kloetinge is onderverdeeld in WABP gebieden.

  1. Kloetinge 
  2. Oostmolenpark
  3. Riethoek
  4. Ravensteinlaan
  5. Ter Vatenseweweg

         Lid worden van Ver. Dorpsbrlangen 

e-Bankieren.nl

e-Boekhouden.nl